Adatvédelmi szabályzat

A www.rendszervaltas2018.hu honlap kizárólagos használója dr. Márki-Zay Péter közszereplő (6800 Hódmezővásárhely, Bercsényi u. 37.) mint adatkezelő.

I. Általános tájékoztatás

1. Adatkezelő elkötelezett a támogatói és a honlap használói személyes adatainak védelmében, tiszteletben tartva információs önrendelkezési jogaikat. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. Az adatkezelő jelen dokumentumban, az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, az oldal által kezelt adatokkal kapcsolatos tevékenységeket, szabályokat. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

3. Jelen tájékoztató a www.rendszervaltas2018.hu és a markizaypeter.hu domainekhez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozik. Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési irányelveinek megváltoztatására, ha azt technikai, vagy jogszabályi változás szükségessé teszi. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a változásokról a kezelt adatok alanyát előzetesen értesíti.

4. A honlap tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így annak bármely képi, szöveges eleme csak a tulajdonos előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

II. Értelmezések:

a./ Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, valamint az azonosságára jellemző ismeretek –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

b./ Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

c./ Adatkezelő: jelen nyilatkozat kiállítója, az adatok kezelésének célját, módját meghatározó, és végrehajtó természetes vagy jogi személy.

d./ Adatkezelés: az adatokon az eljárás módjától függetlenül végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

e./ Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

f./ Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

g./ Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

h./ Adattörlés: a tárolt adat helyreállíthatatlan módon történő felismerhetetlenné tétele

III. Az adatkezelések célja és jogalapja, a kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés jellemzői

3.1. A honlap adatkezelése, kapcsolatfelvétel

Adatkezelő honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver futhat. A szoftver az Infotv. rendelkezései szerinti személyes adatot nem kezel, csak a látogatásokról rögzíthet adatokat. A honlap látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve.

Mivel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott gyakorlata alapján az IP-cím akár relatív személyes adattá is válhat, ezért Adatkezelő minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.

Adatkezelő ezért a honlapján jelen tájékoztatóval tájékoztatja a látogatókat az adatgyűjtésről.

Adatkezelő honlapján lehetősége van a látogatónak a kapcsolatfelvételre. Egy adatlap kitöltésével a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja az adatkezelés szabályait, amit egy jelölőnégyzet bejelölésével tehet meg. Ez a szabály vonatkozik a honlapon történő minden kapcsolatfelvételre is.

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) a) és 6. § (6)], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-141452/2018

adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata, kapcsolatfelvétel elősegítése

kezelt adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve, név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel tárgya, üzenet szövege

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulása.

adattárolás határideje: az adatfelvételtől számított egy év, a kapcsolat felvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig)

adattárolás módja: elektronikus

3.2. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő az érintett kérelmére hírlevelet küld tevékenységéről, tervezett programjáról, hírlevelet tehát kizárólag azok kapnak, akik erre a szolgáltatásra regisztráltak a honlapon. Amennyiben a hírlevélre a honlapon iratkozik fel az érintett, a feliratkozás helyén el kell fogadnia az adatvédelmi tájékoztatót. Ezt egy jelölőnégyzettel teheti meg. Adatkezelő biztosítja a leiratkozási lehetőséget.

adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-141452/2018.

adatkezelés célja: az érintettek tájékoztatása Adatkezelő legfontosabb híreiről

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe kötelező mezők,  telefonszám, lakcím nem kötelező mezők.

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulás

adattárolás határideje: a hírlevél-szolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal

adattárolás módja: elektronikus

Adatfeldolgozó: dr. Márki-Zay Péter

Email: info@rendszervaltas2018.hu

számítástechnikai eszközei, adattárolási megoldásai a székhelyén találhatóak meg.

az adatkezelés célja: hírlevél megírása és küldése

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5 § (1) a) szerinti érintteti hozzájárulás

kezelt adatok köre: érintett neve, e-mail címe kötelező mezők,  telefonszám, lakcím nem kötelező mezők.

adattárolás határideje: a hírlevélről történt leiratkozásig.

[jogalap: 2000. évi C. törvény]

adattárolás módja: elektronikus

IV. A személyes adatok tárolása, adatfeldolgozás

1. Az adatfeldolgozó és elérhetősége

Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben további adatfeldolgozókat nevezzen meg, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor, jelen nyilatkozat módosításával ad tájékoztatást.

Adatfeldolgozó:  dr. Márki-Zay Péter

Székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Bercsényi u. 37.

e-mail:  markizaypeter@gmail.com

Az Adatfeldolgozó feladata: a webhely regisztrációhoz kötött tartalmi elemeinek elérése. A felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése.

V. Személyes adatok módosítása, törlése

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni: postai úton, e-mail útján: a info@rendszervaltas2018.hu címen, vagy a hírlevélben a “leíratkozás” linkre kattintásra.

VI. Az adatkezelővel folytatott elektronikus levelezés Amennyiben a honlap használata során kérdés, probléma merül fel, a honlapon a jelen Tájékoztatóban leírtak szerint kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az adatkezelés célja: a beérkezett e-mailek tárolása későbbi ügyintézés, vagy egyedi egyezség, megállapodás visszakereshetőségének biztosítása céljából.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a
A tárolt adatok: Küldő neve, e-mail cím, más, önként megadott személyes adat, a levél tárgya, tartalma.
Az adatkezelés időtartama: 5 év

VII. Adatközlés jogszabályi felhatalmazás alapján

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

VIII. Az adattárolás módja, biztonsága

Az alkalmazott informatikai megoldások, eszközök és technológia alkalmas arra, hogy az adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás), hitelességük biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), igazolható legyen az adatok változatlansága (adatintegritás), valamint hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek (adat bizalmassága).

Adatkezelő az adatok biztonságáról a tőle elvárható, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázat mértékben gondoskodik. A rendelkezésre álló informatikai megoldásokkal, beleértve a hardveres és szoftveres védelmi eszközöket törekszik arra, hogy az adatok jogosulatlan hozzáférését, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, megváltoztatását, törlését, megsemmisülését, sérülését megakadályozza.

Adatkezelő és az üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

IX. Az adatkezelő és elérhetősége

Az adatkezelő neve: dr. Márki-Zay Péter

Az adatkezelő címe: 6800 Hódmezővásárhely, Bercsényi utca 37.

Kapcsolattartó és elérhetőség, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@rendszervaltas2018.hu

Adatvédelmi nyilvántartási száma: folyamatban

X. Jogorvoslat lehetőségei

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni az érdekelt adattulajdonos. A hivatal elérhetősége:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Weboldal: http://www.naih.hu

Bírósághoz fordulás joga:
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat követelhet.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

dr. Márki-Zay Péter, közszereplő